Regulamin programu lojalnościowego Ziaja dla Ciebie

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym organizowanym przez ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sklepach Ziaja dla Ciebie zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy Ziaja dla Ciebie” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w Regulaminie Programu lojalnościowego Ziaja dla Ciebie (zwanym dalej: Regulaminem).
2. Organizatorem „Programu lojalnościowego Ziaja dla Ciebie” jest ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jesiennej 9, 80-298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021573, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, NIP 584-020-11-86; (zwany dalej: „Organizator”).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Przystępując do Programu lojalnościowego Ziaja dla Ciebie, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
5. Regulaminu dostępny jest w Sklepach Ziaja dla Ciebie wymienionych na stronie internetowej Organizatora www.ziaja.com.
6. Poniższe terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
a) Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepów Ziaja dla Ciebie, zorganizowany przez Organizatora we współpracy ze Sklepami Ziaja dla Ciebie, pod nazwą „Program lojalnościowy Ziaja dla Ciebie”.
b) Sklepy Ziaja dla Ciebie – punkty sprzedaży detalicznej produktów Organizatora prowadzone przez podmioty współpracujące z Organizatorem zrzeszone w sieci franczyzowej „Ziaja dla Ciebie”. Lista Sklepów Ziaja dla Ciebie biorących udział w Programie dostępna jest na Stronie Internetowej Organizatora www.ziaja.com. Lista Sklepów podlega bieżącej aktualizacji przez Organizatora.
c) Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie i której wydana została Karta Stałego Klienta.
d) Karta Stałego Klienta – karta Uczestnika Programu, wydana Uczestnikowi przez Organizatora, uprawniająca do zbierania naklejek za dokonane zakupy produktów Organizatora w Sklepach Ziaja dla Ciebie.
e) Nagroda – nagroda rzeczowa, która zostanie wydana Uczestnikowi w zamian za naklejki zgromadzone na Karcie Stałego Klienta w trakcie Programu, zgodnie z zasadami Regulaminu.
7. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu produktów w Sklepach Ziaja dla Ciebie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
8. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
9. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez zakup dowolnych produktów Ziaja (z wyłączeniem produktów z linii Ziaja PRO, zgrzewek promocyjnych, zestawów kosmetyków - promocje się nie łączą) w Sklepie Ziaja dla Ciebie jednorazowo na minimalną kwotę 35,00 zł. Przy powyższym zakupie Uczestnik otrzymuje Kartę Stałego Klienta i pierwszą naklejkę, o których mowa w pkt. 12 poniżej, o czym informuje go pracownik sklepu.
10. Odebranie przez Uczestnika Karty Stałego Klienta jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu oraz stanowi jednocześnie oświadczenie, iż Uczestnik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości.
11. W ramach Programu nie są przetwarzane żadne dane osobowe Uczestników Programu.
12. Karta Stałego Klienta wydana Uczestnikowi Programu służy do rejestracji naklejek otrzymanych przez Uczestnika za zakup produktów w Sklepach Ziaja dla Ciebie. Karta Stałego Klienta może być używana we wszystkich Sklepach Ziaja dla Ciebie.
13. Naklejki zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: przy zakupie dowolnych produktów w Sklepie Ziaja dla Ciebie (z wyłączeniem produktów z linii Ziaja PRO, zgrzewek promocyjnych, zestawów kosmetyków - promocje się nie łączą) jednorazowo za kwotę minimum 35,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć złotych 00/100) Uczestnik otrzymuje 1 naklejkę, która jest wklejana na Kartę Stałego Klienta. Kolejne naklejki uczestnik otrzymuje zgodnie z zasadą, iż na każde pełne 35,00 zł jednorazowych zakupów przysługuje uczestnikowi 1 naklejka.
14. Naklejki nie są wydawane Uczestnikom za zakup produktów z linii Ziaja PRO, zgrzewek promocyjnych, zestawów – promocje się nie łączą.
15. W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały wydane naklejki, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Sklep Ziaja dla Ciebie, naklejki wydane za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Nagrodę. W takim przypadku Uczestnik Programu ma obowiązek udostępnić pracownikowi Sklepu Ziaja dla Ciebie Kartę Stałego Klienta w celu dokonania stosownej adnotacji na tej karcie.
16. Osoby prowadzące Sklepy Ziaja dla Ciebie (właściciele ww. sklepów) i ich pracownicy - nie mogą uczestniczyć w Programie.
17. Naklejki wydawane w zamian za zakup towaru nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
18. Naklejki zgromadzona na Karcie Stałego Klienta podlegają wymianie na Nagrody zgodnie z poniższymi zasadami:
a) po uzbieraniu 5 naklejek – Uczestnik może odebrać pierwszą nagrodę albo może zbierać dalej naklejki, aby odebrać nagrody na kolejnym poziomie; określone są następujące poziomy i przypadające na dany poziom nagrody:
• przy zakupach na łączną kwotę 175 zł (tj. uzbieranych 5 naklejek na Karcie Stałego Klienta) – Uczestnikowi według jego wyboru przysługuje nagroda w postaci ceramicznego kubka albo butelki na wodę z filtrem (I poziom);
• przy zakupach na łączną kwotę 350 zł (tj. uzbieranych 10 naklejek na Karcie Stałego Klienta) – Uczestnikowi przysługuje nagroda w postaci ręcznika kąpielowego (II poziom);
• przy zakupach na łączną kwotę 525 zł (tj. uzbieranych 15 naklejek na Karcie Stałego Klienta) – Uczestnikowi przysługuje nagroda w postaci przenośnej ładowarki (power bank) albo pledu polarowego (III poziom).
19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych nagród na inne o podobnej wartości.

20. Naklejki zgromadzone na Karcie Stałego Klienta Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w pkt. 18 Regulaminu.
21. Uczestnik decydujący się na odbiór nagrody jest zobowiązany do wydania w zamian za nagrodę Karty Stałego Klienta z naklejonymi naklejkami kasjerowi w Sklepie Ziaja dla Ciebie, w którym dokonuje odbioru nagrody.
22. Wymiany Karty Stałego Klienta z naklejkami na Nagrody realizowane są w dowolnych Sklepach Ziaja dla Ciebie uczestniczących w Programie. Nagrody dostępne w Sklepie Ziaja dla Ciebie w momencie zgłoszenia żądania wymiany naklejek na Nagrodę przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane natychmiast. Nagrody niedostępne w Sklepie Ziaja dla Ciebie w momencie zgłoszenia przez Uczestnika żądania wymiany naklejek na Nagrodę przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia w Sklepie ww. żądania przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik zgłosi się po odbiór Nagrody do ww. Sklepu Ziaja dla Ciebie w terminie wskazanym przez kasjera w Sklepie Ziaja dla Ciebie, przy czym nie później niż do dnia 31 maja 2018 r..
23. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora lub unieważnieniem lub zablokowaniem Karty Stałego Klienta lub unieważnieniem naklejek zebranych na Karcie Stałego Klienta Uczestnika w ramach Programu, odpowiednio do rodzaju i stopnia naruszenia.
24. Uczestnik ma prawo do złożenia w Sklepie Ziaja dla Ciebie reklamacji dotyczącej stwierdzonej przez Uczestnika nieprawidłowości dotyczącej realizacji Programu lub wady Nagrody. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep Ziaja dla Ciebie. Reklamacje składane są za pośrednictwem dostępnego w Sklepie Ziaja dla Ciebie formularza reklamacyjnego.
25. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklepy Ziaja dla Ciebie Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
26. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklepy Ziaja dla Ciebie Nagród bez wad. W przypadku wad Nagród, Uczestnikowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku Nagrody objętej gwarancją producenta, warunki gwarancji znajdują się na dokumencie gwarancji dołączonym do towaru będącego Nagrodą w Programie.
27. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu zawierającej zmiany w Sklepach Ziaja dla Ciebie objętych Programem.
28. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
29. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .
30. Program rozpoczyna się od dnia 1 września 2017 r i prowadzony jest do dnia 28 lutego 2018 roku. Data końcowa Programu jest datą do której Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany naklejek na Nagrody. Nagrody będą ostatecznie wydawane do dnia 31 maja 2018 r.
31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.